Mẫu văn bản

Các biểu mẫu văn bản và quy định thể thức trình bày văn bản trong Công ty Truyền tải điện 1.

Mẫu Slide

Mẫu Slide thống nhất trình chiếu nội dung trong các cuộc họp tại Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc...

Iso

Biểu mẫu ISO trong Công ty .