Mẫu văn bản

Các biểu mẫu văn bản và quy định thể thức trình bày văn bản trong Công ty Truyền tải điện 1.

Mẫu Slide

Mẫu Slide thống nhất trình chiếu nội dung trong các cuộc họp tại Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc...

Iso

Biểu mẫu ISO trong Công ty .

Biểu mẫu khác

Image 02

Bao gồm các biểu mẫu SCL, SCTX, Kế hoạch, Tiền lương...

được ban hành sử dụng trong Công ty.

Danh sách các biểu mẫu
  • Biểu mẫu SCL, SCTX
  • Biểu mẫu Tiền lương
  • Biểu mẫu Đoàn, Đảng

Ảnh tư liệu

Image 03

Các hoạt động sản xuất trong Công ty Truyền tải điện 1.